Register.

Create a new account
 
 
Email 电邮
Name 姓名
Contact 联络号码***** => 2,000遍 ***** 佛说延命地藏菩萨经=> 2遍 ***** 佛说十善业道经=> 148部 ***** 地藏王菩萨心咒=> 324部 ***** 《佛说阿弥陀经》=> 47,460部 ***** 佛说八大人觉=> 10部 ***** 佛说延命地藏菩萨经=> 14部 ***** 般若波罗密心经=> 6部 ***** 南无大悲观世音菩萨=> 108遍 ***** 《地藏菩萨本愿经》=> 13,429部 ***** 一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经=> 1部 ***** 地藏菩萨本愿功德经=> 2部 ***** 心経=> 18部 ***** 《药师灌顶真言》=> 12,278,546遍 ***** 南无观世音菩萨=> 3,880遍 ***** 《佛说十善业道经》=> 4,547部

连续登陆-天
经典总数72遍
咒语总数84遍
圣号总数544遍